» تشکل عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان کرمان
    شعار سال