» تشکل عدالتخواه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان
شعار سال