» تشکلات دانشجویی
  • جریان های سیاسی باید نقاد و نقدپذیر باشند
  • کرمان -ایرنا- رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ‎های کشور با بیان اینکه تشکل های دانشجویی و جریان های سیاسی باید دارای روحیه نقادی و نقدپذیری باشند، گفت: دانشگاهی که در آن دانشجویان و تشکلات به نقد پایبند نباشند؛ آن محیط دانشگاهی به رکود منجر می شود.
شعار سال