» تسهیلات روستایی
  • خشکسالی ۸۲۳ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی کرمان وارد کرد
  • شعار سال: فرماندار کرمان از خسارت ۸۲۳ میلیارد تومانی خشکسالی به بخش کشاورزی شهرستان کرمان خبر داد. علی بابایی در کارگروه کشاورزی شهرستان با بیان این مطلب که خسارات وارده به بخش کشاورزی در اثر خشکسالی و کمبود نزولات آسمانی در شهرستان کرمان بسیار بالا بوده گفت: خسارت وارد شده به بخش کشاورزی، تأثیرات منفی
شعار سال