» افتتاح کمپین من ارزشمندم در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شعار سال