» افتتاح سرای فناوری و نوآوری واحد رفسنجان
شعار سال