» افتتاح دستگاه هوشمند بازیافتی در دانشگاه باهنر
شعار سال