» افتتاح دانشکده
  • اولین دانشکده ایران شناسی کشور در دانشگاه ولیعصر رفسنجان
  • اولین دانشکده ایران شناسی کشور در دانشگاه ولیعصر رفسنجان با حضور خانواده خیر مرحوم حسین تجدد بانی بنا و مسئولین دانشگاه افتتاح شد. شعار سال: اولین دانشکده ایران شناسی کشور در دانشگاه ولیعصر رفسنجان با حضور خانواده خیر مرحوم حسین تجدد بانی این بنا و مسئولین دانشگاه افتتاح شد. دکتر دهقان رئیس دانشگاه ولیعصر در
شعار سال