» اغتشاش گران
  • واکنش نماینده ‌کرمان در مجلس خبرگان به سکوت در برابر اغتشاشگران
  • نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه سکوت در مقابل فتنه، خود منشأ فتنه است، گفت: دانشگاهیان باید مظهر تشخیص و تصمیم قاطع برای حفظ انقلاب باشند. شعارسال: نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه سکوت در مقابل فتنه، خود منشأ فتنه است، گفت: دانشگاهیان باید مظهر
شعار سال