» اعصاب و روان
  • شما که غریبه نیستید
  • کرمان – ایرنا – چشم هایم را می بندم و داد می زنم، گاهی وسایل اطراف را پرت می کنم با هر سردرد سرم را به دیوار می کوبم، شما که غریبه نیستید گاهی دلم برای خودم تنگ می شود.
شعار سال