» اعزام دانشجویان دانشگاه ازاد کرمان به اردوی راهیان نور
شعار سال